โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาสวาย 32,000 บาท 
-
 2. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ผลผลิตบางช่วงฤดูกาลไม่มี
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ คณะกรรกมการนิเทศฯ จาก สพป.กส.2
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพ ในการเลี้ยงปลาสวาย และการปลูกผัก ทำให้มีความรับผิดชอบ ขยัย อดทน และนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน ส่วนหนึ่ง(ผัก)ให้นักเรียนนำกลับไปทำอาหารที่บ้าน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         บ่อปลาอยู่ใกล้กับชุมชน ทำให้น้ำจากชุมชนไหลลงในบ่อปลา ทำให้ปลาบางส่วนตาย เมื่อปล่อยลูกปลาครั้งแรก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         การสนับสนุนงบประมาณควรมีการหมุนเวียน ให้ครบทุกโรงเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวอัมพวัน ภูขีดขำ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การปลูกผักสวนครัวช่วยตัวช่วยชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนให้อาหารปลา ในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
นักเรียนนำผลผลิตมาเพื่อเตรียมประกอบอาหารกลางวัน
น้ำจากเครื่องกรองน้ำมาบรรจุใส่เครื่องทำน้ำเย็นให้นักเรียนได้ดื่ม