โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงไก่ไข่ 37,500 บาท 
-
 3. เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 12,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ทางโรงเรียนได้มีการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารจากผลผลิตของทางโรงเรียนร่วมกับการซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมมาจากตลาดสดอำเภอน้ำยืน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         - ในส่วนของการเลี้ยงไก่ไข่ ทางโรงเรียนประสบกับปัญหา ไก่ตาย ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ.2562 เนื่องจากอากาศร้อน ปัจจุบันผลผลิตในส่วนนี้จึงไม่ได้นำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน - ทางโรงเรียนประสบปัญหาการขาดแคลน อาหารที่ใช้เลี้ยงดูสุกร
8.3 ข้อเสนอแนะ
         - ทางรัฐบาลควรเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงดูสุกร การเลี้ยงไก่ไข่


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวสมฤทัย เกษอินทร์ษา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การปลูกผักสวนครัว ในแปลงมาตรฐาน 1.4 เมตร
นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกผักสวนครัว มาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน การเลี้ยงสุกร
ผลผลิตที่ได้จากโครงการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน