โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.บร.4
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การดำเนินโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ของโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นเป็นโครงการทีี่รองรับการสนับสนุนการประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณอีกเป็นจำนวนมากเพื่อเพียงพ่อต่อจำนวนนักเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการเพื่อรองรับการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         เสนอของบประมาณเพิ่มเติม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางอรทัย ทนขุนทด)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

เตรียมสระน้ำให้พร้อมในการเลี้ยงปลาดุก สำหรับโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
ปล่อยปลาลงในสระสำหรับเลี้ยง ถุงแรก
ปล่อยปลาลงในสระสำหรับเลี้ยง ถุงที่สอง
ปล่อยปลาลงในสระสำหรับเลี้ยง ถุงที่สาม