โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก สภาพพื้นที่ไม่เอื้อต่อการเกษตร บางปีแห้งแล้งฝนไม่ตก
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศ สพป กจ. 1
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         เห็ดออกดอกน้อยไม่เพียงพอ ยังไม่ประสบความสำเร็จ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         เห็ดออกดอกน้อย เห็ดมีสีเหลือง ดอกเห็ดบานไม่เต็มที่ อาจเกิดจากการเปิดก้อนเห็ดแล้วเกิดโรคเชื้อราและโรคแมลง การให้น้ำมากเกินไปทำให้ก้อนเห็ดมีความชื้นมากเกินไป แก้ไขโดยใช้ดับเบิ้ลอีฉีดพ่นเพื่อควบคุมแมลงวางไข่ แต่ก็ยังออกดอกน้อยเหมือนเดิม
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ศึกษาการเพาะเห็ด ขอวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้คำแนะนำ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวยองใย อินทร์กุล)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเห็ด
ดอกเห็ดที่บานเต็มที่เป็นผลผลิตที่ได้พร้อมจะนำไปจำหน่ายและแปรรูป
นำมาแปรรูปเมนูราดหน้าทรงเครื่องและเมนูอาหารอื่นๆเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน