โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป.ตาก เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200 บาท 
-
 2. ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         - นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ - ได้รับประทานโปรตีนจากเนื้อปลา - มีทักษะความรู้ด้านการเกษตร
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         - ปริมาณอาหารจากโครงการไม่สามารถจัดได้อย่างเพียงพอทุกวัน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         - ไม่มี


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางดวงแก้ว พัดขำ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกันปลูกพืชผัก(ผักกางมุ้ง) ซึ่งมีครูอาทิตย์ ใจดี เป็นผู้ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาการปลูกผัก ในครั้งนี้
นักเรียนทุกคนภูมิใจในผลผลิต และสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายในหมู่บ้าน ตลาด ซึ่งเป็นที่ต้องการของชุมชนมาก เพราะได้ผักที่ ปลอดสารพิษไว้ประกอบอาหาร
คณะครู นักเรียน ได้ร่วมมือกันเตรียมสถานที่ในการเลี้ยงปลากินพืช ในบ่อดิน
นักเรียนได้ผลผลิต (ปลา) เป็นที่น่าพอใจ และสามารถนำปลาออกจำหน่ายตามชุมชน ตลาด และผู้ปกครองนักเรียน