โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ไก่พื้นเมือง 24,600 บาท 
-
 2. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 90,000 บาท 
-
 3. ปลาดุกในบ่อพลาสติก 20,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. มีผลลผิตของผักสวนครัวหลายชนิด สนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน 2. มีปลาดุกสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน 3. มีผลผลิตของเห็ดนางฟ้าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กระบวนการบริหารจัดการ การวางแผน และการผลิต ขาดบุคลากรและผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ที่อุทิศเวลาในการสอดส่องดูแล ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้ผลผลิตมีไม่สม่ำเสมอ หรือมีบางฤดูกาลเท่านั้น
8.3 ข้อเสนอแนะ
         - ไม่มี


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายสาโรช ขุนเพชร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมยกแปลงเกษตรไปไว้ที่บ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมทีี่เปลี่ยนแปลงจากผักกางมุ้ง ซึ่งทางโรงเรียนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุผักให้ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 76 ครอบครัว ส่วนผลผลิตที่ได้ส่งขายให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมกิจกรรมยกแปลงเกษตรไปไว้ที่บ้านของนักเรียน ที่ทางครอบครัวได้ร่วมกันผลิตผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครอบครัว และถ้าเหลือรับประทานก็จะส่งขายให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก มีนักเรียนกลุ่มสนใจที่อาสามาดูแลเลี้ยงดูปลาดุก เมื่อปลาดุกเจริญเติบโตถึงอายุจำหน่าย นักเรียนกลุ่มนี้ก็จะจับและจำหน่ายปลาดุกให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทางโรงเรียนจะแจกลูกไก่พื้นเมืองและอาหารให้บางส่วน ให้นักเรียนและผู้ปกครองเลี้ยงที่บ้าน เมื่อไก่เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะจับส่งขายให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน