โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงปลา 20,000 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยได้จัดทำโรงเพาะเห็ดและเลี้ยงปลาในบ่อ เพื่อนำผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง เพราะ ระยะเวลาและสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลผลิตและรายได้อย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวมลฤดี ศรีลิพิน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ครูและนักเรียนเตรียมเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อนำไปเพาะในโรงเห็ด
นำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน โดยขายให้กับครูเวรซื้ออาหาร
นักศึกษาอาสาสมัครมาช่วยขุดลอกบ่อและทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลาก่อนนำพันธุ์ปลามาลง
นำพันธุ์ปลามาลงในบ่อและให้อาหารปลา เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน