โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 20,000 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก รายได้จากผลผลิตน้อยลงทำให้ขาดทุน
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         -โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียน -โรงเรียนสามารถนำผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันได้ในบางช่วงเวลา -มีการบูรณาการการเรียนรู้กับการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนโครงการจนประส
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         -ผลผลิตไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องในการเข้าสู่่โครงการอาหารกลางวัน -โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อยและมีกิจกรรมหลายกิจกรรม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าที่ควร
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -ควรมีการศึกษาคู่มือและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ถูกต้อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางไพริน พรหมม่วง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนช่วยกันเก็บผลผลิตที่ได้
ผลผลิตที่ได้รับนำไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดและจัดซื้อก้อนเชื้ออเห็ด
ผลผลิตที่ได้รับนำไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารกลางวันนักเรียน