โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 7

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000 บาท 
- -
 2. เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000 บาท 
- -
 3. ทำนา 2,400 บาท 
- -
 4. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 7,740 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเบื้องใหญ่
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โดยรวมทุกกิจกรรม ประสบความสำเร็จ ร้อยละ 70 แต่ผลรับที่ได้มากกว่าก็คือ ทำให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ ในการเลี้งปลาดุก เพาะเห็ด ทำนา และ การเลี้ยงกบ นักเรียนได้ตระหนักถึงความลำบาก ความพยายามอุตสาหะ ในการปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         สภาพอากาศ และ น้ำ ไม่เหมาะสม เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เค็มมาก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควารติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ เพื่อนำน้ำจากบ่อหรือแหล่งธรรมชาติมาใช้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวสุพรรษา สุวรรณไตรย์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

เลี้ยงปลาดุก ในบ่อซิเมนต์
การเพาะเห็ดนางฟ้า
การทำนา
การเลี้ยงกบ