โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป.ลำพูน เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 59,500 บาท 
-
 2. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,000 บาท 
-
 3. เลี้ยงปลา 7,200 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ผลผลิตจากการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่นำมาปรุงเป็นอาหารกลางวันนักเรียน และนำออกจำหน่ายให้กับชุมชน ผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวได้นำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตามฤดูกาล ผลผลิตจากการเลี้ยงปลาได้นำมาเป็นอาหารกลางวันและจำหน่ายในชุมชน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดและสภาพพื้นที่ที่มีมูลไก่มากทำให้เกิดแก๊สทำให้ไก่ไม่สบายและล้มตายเป็นบางส่วน การปลูกผักสวนครัวด้วยสภาพความแห้งแล้งขาดแคลนนำ้จำเป็นต้องปลูกผักตามฤดูกาล การเลี้ยงปลาในบ่อดินด้วยพื้นที่บ่ออยู่ใต้พื้นที่ของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีจึงทำให้สารเคมีไหลลงสู่บ่อและเกิดจากภัยแล้งจึงทำใ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         เห็นควรส่งเสริมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงชีพให้กับผู้เรียนต่อไป


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวศรุตา ยะกาวิน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

อยู่ระหว่างรอการเก็บไข่
ผลผลิตที่ได้นำมาปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและส่งขายในชุมชน
ผลผลิตการปลูกผักสวนครัวกระหล่ำปลีและกระหล่ำดอกมามาปรุงอาหารโครงการอาหารกลางวัน
ปล่อยปลาลงบ่อ