โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป.นราธิวาส เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,500 บาท 
-
 2. เลี้ยงไก่ไข่ 14,090 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000 บาท 
-
 4. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นสมวัย 2.ทำให้มีอาหารที่ดีในการประกอบอาหาร 3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และประสบการณ์ตรงในด้านการเกษตร เพื่อใช้ในชีวิต
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.คุณครูไม่ชำนาญด้านการเกษตร 2.ดินที่ใช้ในการปลูกพืชไม่ดี 3.การประสบปัญหานำ้ท่วมขังเป็นเวลานานและบ่อย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรมีการให้ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรสำหรับครูที่รับผิดชอบ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางอามีเน๊าะ สาแปอิง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การปลูกมะนาวปล้องบ่อ
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
ผลผลิตมะนาวปล้องบ่อ
ผลผลิตเห็ดนางฟ้าของโรงเรียน