โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.สกลนคร เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 88,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่จาก สพป.สกลนคร เขต 2
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการเลี้ยงไก่ การให้อาหาร การเก็บไข่ และการนำไข่ไก่ ไปประกอบอาหาร ในโรงการอาหารกลางวัน สัปดาห์ละ 2-3 ฟองต่อคน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ด้วยในช่วงเดือนเมษายน อากาศร้อน ส่งผลให้ไก่เกิดการช๊อคและร้อน และในช่วงนั้นมีงานบุญประจำปี มีการจุดประทัด ไก่ตกใจ ทำให้ไก่ตายไปจำนวน 26 ตัว คงเหลือไก่ไข่แค 24 ตัว การออกไข่ของไก่ ไม่เพียงพอในการประกอบอาหารกลางวัน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         การจัดทำเล้าไก่ไข่ ควรจัดทำให้เป็นแบบการเลี้ยงธรรมชาติ โดยการมุงด้วยหญ้าคา จะได้คลายความร้อนและเหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อน เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การก่อสร้างเล้าไก่ ตามงบประมาณที่ได้รับ ไก่พันธ์ุไข่ จำนวน 50 ตัว
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ด้วยการเลี้ยงแบบกรงตับ และให้น้ำและอาหารในราง
การปล่อยให้ไก่ไข่ ได้หากินแบบธรรมชาติในเล้าไก่ ช่วงที่มีการทำความสะอาดเล้าไก่ หรือการเก็บมูลขี้ไก่
ผลผลิตจากการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 50 ตัว และจำหน่ายผลผลิตให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน