โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 158,500 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก ขาดแคลนงบประมาณ
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ นางเพ็ญประภา บรรเทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันจากผลผลิตของโครงการ ได้รับประทานไข่สดๆ จากโครงการในราคาย่อมเยา อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพในการรับ-จ่าย ซื้อ-ขาย ไข่ไก่ ในแต่ละวัน มีการฝึกทักษะการทำบัญชี ฝึกความรับผิดชอบในการดูแลไก่ เก็บไข่ ลงบัญชีในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูเป็นเพียงที่ปรึก
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในช่วงหลัง ไก่ เริ่มมีอายุมาก การไข่ในแต่ละวันไม่สม่ำเสมอ แต่อาหารไก่ไข่มีราคาค่อนข้างแพง รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข โดยจะประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
8.3 ข้อเสนอแนะ
         หากมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ทางโรงเรียนขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันจากโครงการอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และฝึกทักษะอาชีพในระหว่างเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวสุบรรณ หอมหวล)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ ความรับผิดชอบ ในการเก็บไข่ ให้ น้ำ อาหารในแต่ละวัน
นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพในระหว่างเรียน จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย ไข่ ในแต่ละวันด้วยตัวเอง โดยผัดเปลี่ยนตามเวรที่รับผิดชอบในแต่ละวัน
ครูผู้รับผิดชอบ ร่วมกับนักเรียนที่เป็นเวรประจำวัน ดูแลการเก็บไข่ ให้อาหาร และนำ้ไก่ ในแต่ละวัน
นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพจากประสบการณ์จริง และฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ได้รับประทานไข่ไก่สดๆ ทุกวัน