โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ตรัง เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 0 พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 4,000 บาท 
-
 3. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
 4. เลี้ยงไก่ไข่ 59,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการประเมินโครงการระดับเขตพื้นที่
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการทำโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยการปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อนำผลผลิตส่งให้โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการในก
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         โรงเรียนประสบภัยฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงทำให้ไม่สามารถปลูกผักสวนครัว ได้ในระยะฝนตกหนัก ผักบางส่วนได้รับความเสียหายในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งผักที่เพาะปลูกประสบปัญหาการแพร่กระจายของเพลี้ยดูดน้ำเลี้ยง ทำให้ผลผลิตมีปริมาณลดลง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         โรงเรียนควรดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนงาน โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ควรมีการนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ในการไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและ รายได้บางส่วนใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อทำโครงการ กิจกรรมต่อไป


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผลผลิตจากการปลูกผักกางมุ้ง
นำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารและนำส่วนที่เหลือไปจำหน่าย
เลี้ยงไก่ไข่
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์