โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 35,000 บาท 
- -
 2. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
- -
 3. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 14,000 บาท 
- -
 4. ปลูกมันสำปะหลัง 3,200 บาท 
- -
 5. ปลูกกลัวย 10,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารในศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดฯ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ได้ผลผลิตตามฤดูกาล และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูก และสนับสนุนผลผลิตที่สามารถเพาะปลูกได้ตามฤดูกาลให้มากขึ้น


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวชนิดา ชาอุ่น)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วยกันดายหญ้า และห่มฟาง ต้นกล้วย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วยกันถอนวัชพืชที่ขึ้นในแปลงผัก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปลูกผักสวนครัว ในเรือนเพาะชำกางมุ้ง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รับผิดชอบดูแลเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า โดยรดน้ำเช้า-เย็น และเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่าย