โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 88,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50 ตัวโดยมอบหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดูแลรับผิดชอบการให้น้ำและอาหารตลอดจนบริหารจัดการผลผลิต เพื่อฝึกทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานโดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งก็สามารถดำเนินการได้ดีเป็นที่น่าพอใจ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ปัญหาการดูแลในช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลที่ยาวนานและต่อเนื่อง ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนจึงไม่มีนักเรียนมาดูแลเหมือนเช่นเคย แต่โรงเรียนก็ได้แก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้นักการภารโรง ครูที่ปรึกษา และนักเรียนอาสาสมัคร มาดำเนินการแทน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         โรงเรียนควรนำเทคโนโลยีการให้น้ำ อาหาร มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่พบเจอ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายสมบูรณ์ มาถา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

เล้าไก่พันธุ์ไข่
การให้อาหารไก่
เก็บผลผลิตไข่ไก่
จัดเตรียมไข่ไก่ เพื่ออาหารกลางวันและจำหน่าย