โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านเขาล้าน สพป.ชุมพร เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ดนางฟ้า(หลัง) 37,000 บาท 
-
 2. ปลูกผักทั่วไป 22,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยภัทร ปั้นมณี และนางสำเนียง สังข์ดี
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนสามารถนำผลผลิตมาสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวันทั้งผักสด/เห็ดนางฟ้า และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก 1. สภาพอากาศ ทำให้ก้อนเห็ดไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ 2. โรงเรืยนยังไม่ได้มาตรฐาน 3. ขาดผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการดูแล
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1. ปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน 2. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีประสบการณ์ทางการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ามาให้ความรู้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายธีระพันธ์ ปานยืน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเขาล้าน ปลูกบวบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาล้าน นำไปเป็นส่วนผสมของแกง นำไปผัสใส่เนื้อสัตย์ เป็นต้น สรรพคุณของบวบหอม เถาบวบหอมช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี (เถา) ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย (ใยบวบ) ใบ ผล ใยบวบ
โรงเรียนบ้านเขาล้าน นอกจากจะปลูกบวบแล้ว ยังมีการปลูกผักอีกหลากหลายชนิดในแปลงเกษตรเพื่อเตรียมไว้เป็นมุมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกถั่วฝักยาว ปลูกมะเขือ ปลูกพริก ปลูกใบเหรียง ปลูกใบโหรพา ปลูกถั่วพู ปลูกมะนาว ฯลฯ
โรงเรียนบ้านเขาล้านได้ดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อนำผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาล้าน
โรงเรียนบ้านเขาล้าน เพาะเห็ดนางฟ้า ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากสภาพอากาศ และปัจจัยหลายๆ ด้านทำให้ได้ผลผลิตน้อย ออกดอกน้อย และขาดความรู้ความชำนาญ ทำให้ผลผลิตขาดทุน