โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป.ยโสธร เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ในการดำเนินโครงการทำให้ได้ผลผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในเมนูที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีเงินไปจัดซื้อจัดหาวัสดุให้เพียงพอและเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ในบางวันจะมีรายการอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 2-3 รายการ นักเรียนจึงมีความพึงพอใจและ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในการดำเนินงานเพาะเห็ดก้อน ในบางครั้งจะมีแมลงที่เป็นศัตรูพืชรบกวน เช่น แมลงสามง่ามจะเข้ามากินเชื้อเห็ดช่วงที่กำลังออกดอก หรือออกดอกแล้ว และผลผลิตจะเพียงพอในบางฤดูกาลเนื่องจากจะให้ผลผลิตเพียง 5-6 เดือนเท่านั้น
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ก้อนเห็ดมีอายุ 5-6 เดือน ซึ่งมีอายุค่อนข้างสั้น ทำให้ในบางช่วงขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่อง ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายภาณุวัฒน์ งามจำรัส)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

คณะกรรมการนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า
เก็บผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ต้มยำไก่เห็ดนางฟ้าภูตาน รายการอาหารที่นำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหาร