โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มหาสารคาม เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 26,000 บาท 
-
 2. ลูกไก่เนื้อ 3,000 บาท 
-
 3. เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง 10,000 บาท 
-
 4. เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนและและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ผลที่เกิดกับโรงเรียน 1. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการเลี้ยงไก่และการเพาะเห็ด 2. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. นำผลผลิตที่ได้มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ผลที่เกิดกับชุมชน 1. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงไก่และการเพาะเห็ดไปประยุกต์ใ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. งบประมาณไม่เพียงพอและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 2. ผลผลิตที่ได้ไม่สามารถนำมาสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ตลอดปี 3. ราคาอาหารสัตว์แพงเกินไปไม่คุ้มการลงทุนในการดำเนินงานตามโครงการ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1. ควรจัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่อง 2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่และการเพาะเห็ด


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางศิริกาญจน์ ชินวิศวกร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การดูแลเห็ด
ไก่พันธ์ุไข่
ไ่กพันธ์ุเนื้อ
ไก่พันธ์ุพื้นเมือง