โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 36,000 บาท 
-
 2. ปลาดุกในบ่อดิน 13,500 บาท 
- -
 3. ไก่พื้นเมือง 10,000 บาท 
- -
 4. เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000 บาท 
-
 5. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนโครงการ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         มีการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรม
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การดำเนินกิจกรรมตามโครงการไม่ครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ในปีที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนแล้งทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ดำเนินการในกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางบุษบา คงทน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมการปลูกผัก นักเรียนเตรียมดินเพื่อปลูกผัก
กิจกรรมการเลี้ยงกบ การจับกบเพื่อนำไปจำหน่าย แปรรูป
กิจกรรมแปรรูปผลผลิต การทำกบย่าง
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า