โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 33,700 บาท 
-
 2. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000 บาท 
-
 3. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศน์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การเพาะเห็ด ขายได้ราคาตามท้องตลาด นำมาประกอบอาหารนักเรียนชอบทาน เหลือก็นำไปจำหน่ายชาวบ้าน สำหรับมะนาว อยู่ในช่วงดูแลให้ต้นแข็งแรง ใส่ปุ๋ย เพื่อให้เจริญเติบโต การเลี้ยงปลาดุก ปลาดุกตัวโตไวมาก นำไปขายให้แม่ครัวทำอาหารและขายในชุมชน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การเพาะเห็ด ด้วยเรือนเพาะเห็ดอยู่ในที่ลุ่ม น้ำท่วม5-6 รอบและเกิดน้ำท่วมขัง เกิดความเสียหาย เห็ดเกิดเชื้อราแพร่กระจาย การเลี้ยงปลาดุก เราทำระบบระบายน้ำบ่อปลา ต่อท่อลงในแปลงนาชาวบ้าน ทำให้ข้าวชาวบ้านเสียหายจากน้ำในบ่อปลาที่ระบาย ออกไป ในรอบ 2 ที่เลี้ยงจึงไม่มีพื้นที่ในการทำบ่อปลาใหม่
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวกาญจนา ใจดี)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

มะนาวกำลังเจริญเติบโต ยังไม่ให้ผลผลิต มีศัตรูพืชบ้างก็ได้หาทางแก้ไขและบำรุง
เห็ดนางฟ้าค่อยข้างเจออุปสรรค เนื่องจากพื้นท่ีีีีีีีีีีีีี่เป็ีนที่ราบลุ่มปี61 เจอมรสุมฝนตกชุกทำให้เห็ดเน่าเสียและเป็นเชื้อรา และพื้นที่ของโรงเห็ดเกิดน้ำท่วมขังจึงได้หาทางโยกย้าย จัดสร้างโรงเห็ดใหม่ในปีการศึกษา 2562 จากปัญหาปี2561 เพาะเห็ดในฤดูฝนไม่ได
ปลาดุก นั้นค่อนข้างจะได้ผลดี ตอนเป็นลูกปลา สามารถเลี้ยงและดูแลง่ายเมื่อปลาเมื่อโต บ่อปลาเลยเล็กเลยไปแออัดทำให้ปลาตายบ้าง ปัญหาในการเลี้ยงปลา เมื่อปล่อยน้ำลงนา ทำให้ข้าวในนางามเกินไปไม่ออกรวง มีแต่ใบ เจ้าของนาจึงมาร้องขอไม่ให้ปล่อยน้ำลงนาข้าว จึงเป็นป
ปลาดุก นอกจากจำหน่าย ให้ โครงการอาหารกลางวันแล้ว ยังนำไปจำหน่ายในชุมชนและตามตลาดนัดในหมู่บ้าน โดยยึดราคากลางตามท้องตลาด