โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 86,300 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ทั้งการดูแลการให้อาหาร ตลอดจนการทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ และได้นำไข่ไก่ที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         วัสดุไม่เพียงพอ อากาศไม่ถ่ายเททำให้ควบคุมโรคลำบาก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         การเบิกจ่ายในการซื้ออาหารไก่ควรจัดซื้อทีละไม่มากดูความเหมาะสมในการบริโภคอาหารของไก่ เพราะการเก็บอาหารไก่ไว้นาน ทำให้คุณภาพ กลิ่น หรืออาจเกิดความชื่นถ้าที่จัดเก็บไม่เหมาะสม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางชญาดา โสภากุล)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ ดูแลให้อาหารไก่ ทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่
นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริง ดูแลเก็บผลผลิต
นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ดูแลให้อาหารไก่ ทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่
นำไข่ที่ได้จากโครงการมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน