โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป.จันทบุรี เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000 บาท 
- -
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000 บาท 
- -
 3. ปลูกกล้วยน้ำว้า 15,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสลุด
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การเพาะเห็ดนางฟ้าได้ผลผลิตพอเพียงให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน มีเหลือจำหน่ายให้กับร้านค้าใกล้เคียงบ้างบางส่วน การทำปุ๋ยหมัก ได้ทำปุ๋ยไว้ใส่ในแปลงผัก และต้นไม้ภายในโรงเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         - ปลานิลยังจับไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในบ่อน้ำลึก และตายเพราะน้ำเสีย - กล้วยตายเพราะขาดน้ำในหน้าแล้งช่วงปิดเทอม
8.3 ข้อเสนอแนะ
         - ควรเลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์ - ควรปลูกกล้วยในฤดูฝน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางบานชื่น ผลประพฤติ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมผลผลิต เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ปล่อยพันธุ์ปลานิลลงบ่อดิน และเฝ้าดูแลการเจริญเติบโต
โครงการส่งเสริมผลผลิต เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยการเพาะเห็ดก้อน
นักเรียนทำกิจกรรมเพาะเห็ดก้อนในโรงเพาะเห็ด เพื่อนำไปประกอบอาหารนักเรียนในโรงเรียน