โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านคึม สพป.อุบลราชธานี เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึม
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีความรู้จากการเลี้ยงปลาดุก สามารถนำมาเป็นอาหารกลางวันและนำปลาดุกที่เลี้ยงไว้ไปขายในหมู่บ้านฝึกให้นักเรียนมีอาชีพติดตัว นำรายได้มาซื้ออาหารปลา และซื้อปลาดุกมาเลี้ยงต่อไป
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ถ้าเลี้ยงปลาดุกไปนานๆน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นจากการให้หัวอาหารปลา ต้องทำการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         เป็นโครงการที่ดีฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ สามารถสร้างอาชีพในอนาคตได้ และนำปลาดุกที่เลี้ยงไว้มาใช้เป็นอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายประกอบ นามแดง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ครูและนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบ่อซีเมนต์ปลาดุก
นักเรียนนำปลาดุกที่โตเต็มที่ไปขายในชุมชนบ้านคึม 1 กิโลกรัม 70 บาท
ทุกวันนักเรียนจะให้อาหารปลาดุก
นักเรียนนำปลาดุกที่ได้จากงบประมาณโครงการผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนมาปล่อยลงในบ่อซีเมนต์