โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดควนเพ็ง สพป.พัทลุง เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักทั่วไป 10,000 บาท 
-
 2. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 15,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
          นักเรียนได้รับประทานผัก/ปลา ที่ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนมีผลผลิตให้นักเรียนได้บริโภคอย่างปลอดสารพิษ สำเร็จเป็นอย่างดี นักเรียนมีพัฒนาด้านโภชนาการที่ดีขึ้นหลังจากดำเนินโครงการ นักเรียนได้รับอาหารอย่างต่อเนื
8.2 ปัญหาอุปสรรค
          พื้นที่ในการปลูกผักไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปลูกผัก ผักบางชนิดปลูกได้น้อย บางช่วงฤดูกาลผลผลิตได้น้อยขาดทุน ทรัพพยากรท้องถิ่น(ดิน)ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืชสวนครัวทำให้ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่าย อาหารปลามีราคาแพง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ไม่มี


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายคล่องวิชชา จันทสโร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การปลูกผักกาดขาวเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
การปลูกผักบุ้งเพื่อโครงการอาหารลางวัน
การเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อโครงการอาหารกลางวัน