โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สพป.นราธิวาส เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000 บาท 
-
 2. ปลูกผักทั่วไป 6,000 บาท 
-
 3. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
 4. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีอาหารรับประทานอาหารปลอดสารพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปริมารอาหารมากขึ้น
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         สภาพพื้นที่ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกทุกฤดูกาลช่วงน้ำท่วมจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่
8.3 ข้อเสนอแนะ
         อยากได้งบประมาณในการปรับพื้นที่ให้เหมาะแก่การเพาะปลูกทุกฤดูกาล


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางมาสทะห์ อาแว)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปลูกเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันและส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนด้วยการทำเห็ดสวรรค์ในจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าในชุมชน
ปลูกผักกางมุ้งเพื่อประกอบอาหารอาหารกลางวันและส่งเสริมทักษะการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและส่งเสริมทักษะการปลูกผักเพื่อใช้ในชีิวิตประจำวันแก่นักเรียน
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนเพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีพื้นที่เพียงพอในการเพาะปลูก
การปลูกพืชสมุนไพรในกระถางเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่น