โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป.พัทลุง เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักทั่วไป 10,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงปลา 23,600 บาท 
-
 3. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000 บาท 
-
 4. เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000 บาท 
-
 5. ไก่พื้นเมือง 17,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนสามารถนำทักษะการปลูกผัก การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาในบ่อน้ำและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ มาใช้ในการประกอบอาชีพและนำผลผลิตไปจำหน่ายเพื่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันได้
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะต้องใช้งบประมาณในการสร้างคอกไก่และค่าอาหาร ซึ่งต้องให้อาหารทุกวัน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรส่งเสริมให้มีโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนต่อไป เพื่อนักเรียนจะได้มีทักษะและอาชีพที่มั่นคงในอนาคตต่อไปได้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวอาริสา สงเขียว)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปลูกผักทั่วไป
เลี้ยงปลาบ่อดิน
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
เพาะเห็ด (ก้อน)