โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน สพป.อำนาจเจริญ

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 88,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก ยังไม่มีหน่วยงานอื่นมาสนับสนุน
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         จากการดำเนินการโครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนได้ผลผลิตในระดับพอใช้ ผลดีที่เกิดขึ้น 1. ทำให้นักเรียนได้รับประทานไข่ไก่เพียงพอปลอดสารเคมี 2.ทำให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ไก่ไข่บางสารได้ตาย อาจจะเนื่องจากประสบการณ์ความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ยังมีไม่มากพอ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรให้งบสนับสนุนให้สม่ำเสมอ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางกรรณิการ์ แพงเนตร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนได้รับจัดสรรเงินตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
จำนวนไก่ไข่ที่ได้รับจัดสรร มีจำนวน 50 ตัว ปัจจุบันเหลือ 30 ตัว ด้วยสาเหตุติดโรคหวัดในช่วงการเลี้ยงแรกๆ
แหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมของโรงเรียน
โรงเรือนไก่ไข่โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน