โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อดิน 24,700 บาท 
-
 2. เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1.นักเรียนได้รับอาหารกลางวันจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน 2.เป็นการฝึกความรับผิดชอบ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1.ควรจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ 2.ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายกว่านี้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางปิยะพร รัตนพันธ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผลผลิตจากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ นำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในเมนูแกงส้มกับผักรวม
ผลผลิตจากการเลี้ยงปลาดุก นำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในเมนูแกงกะทิใส่มะเขือ
ปล่อยปลานิลแปลงเพศและปลาดุก ลงเลี้ยงในกระชังบ่อดิน
ผลผลิตจากการเพาะเห็ดนางฟ้า นำมาประกอบอาหารในเมนูต้มยำไก่ใส่เห็ดนางฟ้า