โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 สพป.ยะลา เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000 บาท 
-
 2. ปลูกผักทั่วไป 10,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ สพป.ยล.2
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ทางโรงเรียนมีผลผลิตที่ได้รับผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เช่น ปลานิล ผักบุ้ง ผักกาด ผักสวนครัว เช่น ขิง ข่า ตะใคร้ พริก ผักชีฝรั่ง นำมาขายให้แก่โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นพืชผลที่ปลอดสารพิษ นักเรียนได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ครูและบุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้ในการเลี้ยงปลานิล ทำให้ผลิตที่ได้ยังขาดคุณภาพ ไม่ทันต่อการจัดอาหารกลางวัน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ไม่มี


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวโซรีนา มาสาระกามา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปลูกผักกาดและเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อนำไปขายให้โรงเรียนได้นำไปประกอบอาหารกลางวัน
ปลูกผักกาดและเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อนำไปขายให้โรงเรียนได้นำไปประกอบอาหารกลางวัน
ปลานิลที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ นำไปประกอบอาหารให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
ปลานิลที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ นำไปประกอบอาหารให้แก่นักเรียนในโรงเรียน