โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) สพป.หนองคาย เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 33,300 บาท 
-
 2. ปลาดุกในบ่อดิน 21,000 บาท 
-
 3. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 216,000 บาท 
-
 4. โรงเพาะเห็ด 5,600 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การดำเนินงานทั้ง 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.จัดทำแปลงปลูกผัก ขนาด 1x4 เมตร อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 2.ปลาดุกในบ่อดิน ดำเนินการขุดบ่อ 3 บ่อ เลี้ยงปลาดุกโดยนักเรียนหอพักปันรัก 3.ผักกางมุ้ง อยู่ระหว่างดำเนินการวางโครงสร้างโรงเรือน จำนวน 5 หลัง (แบบแฝด) 4.โรงเพาะเห็ด ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 1 หลัง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรกับราคาวัสดุที่จะดำเนินการที่มีราคาแพง แต่ต้องสร้างตามแบบ ทำให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพน้อยลง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         การคำนวณค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งผลถึงราคาของวัสดุในปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
( )
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก 3 บ่อ
กิจกรรมสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 1 หลัง
กิจกรรมสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง
กิจกรรมก่ออิฐถือปูน แปลงปลูกผักขนาด 1x4 เมตร