โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวังวิทยา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 6,000 บาท 
-
 2. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000 บาท 
-
 4. ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ได้นำผลผลิตจากโครงการสวนเกษตรพอเพียง เช่น มะนาว ปลาดุก เห็ดนางฟ้า ผัก และพืชยืนต้นอื่น ๆ มาใช้ประกอบในการทำอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงด้านการเกษตร ทำให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 2. ขาดแหล่งน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และเลี้ยงปลาดุก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1. ต้องการบุคลากรด้วยการเกษตร ที่มีความรู้จริง สามารถถ่ายทอด และสร้างผลผลิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 2. มีการสนับสนุนด้านแหล่งน้ำ หรือการส่งถ่ายน้ำใช้ในการเพาะปลูก


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวอารีวรรณ ปกเกษ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ดำเนินตามโครงการแปลงเกษตรพอเพียง ประกอบด้วย การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุก ปลูกผักสวนครัว และเพาะเห็ดนางฟ้า
นักเรียนทำการปล่อยปลาดุก ในกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก
แปลงผักสวนครัวแบบแปลงมาตรฐาน (ก่อปูน) จำนวน 14 แปลง มีนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ร่วมกันรับผิดชอบ
ผลผลิตการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 1 โรงเรือน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 ร่วมกันรับผิดชอบ และครูเป็นผู้ควบคุมผลผลิต