โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.อุดรธานี เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้ผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันทุกวัน และสภาพแปลงผักทรุดโทรมค่อนข้างมาก โดยจะทำแปลงผักแบบก่ออิฐถือปูน ขนาด 1x4 เมตร จำนวน 30 แปลง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรการปลูกพืชผักสวนครัวได้ดียิ่งขึ้น จะทำให้สามารถนำผลผลิตเข้าสู่โ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         -
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวกาญจนา โพธินาม)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปรับปรุงแปลงปลูกผักแบบก่ออิฐถือปูน ขนาด 1x4 เมตร เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ
ปรับปรุงแปลงปลูกผักเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรการปลูกพืชผักสวนครัวได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันได้มากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
แปลงปลูกผักเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรการปลูกพืชผักสวนครัวได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันได้มากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
แปลงปลูกผักเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรการปลูกพืชผักสวนครัวได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันได้มากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน