โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สพป.ระยอง เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600 บาท 
-
 3. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) โรงเรียนได้นำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและถ้าปริมาณผลผลิตมีมากจึงนำมาจำหน่ายและแปรรูป
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก เนื่องจากผลผลิตที่ได้ไม่มีแล้ว ปลาดุกจำหน่ายหมดแล้ว และ ก้อนเห็ดก็ได้หมดสภาพไม่ออกผลผลิตแล้ว
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนมีผลผลิตสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนได้ นอกจากนีี้ยังเป็นแหล่งเรียนให้กับนักเรียนและนักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติการดูแลผลผลิต การเก็บเกี่ยวการแปรรูป และ การจำหน่าย ซึ่งเป็นการพื้นฐานให้กับนักเรียนในการประกอบอาชีพในอนาคต
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         สภาพดินที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควร และ บ่อปลาดุกมีพื้นที่เล็กเมื่อเทีียบกับจำนวนปลาดุกที่ได้ทำการเลี้ยง จึงทำให้ปลาดุกมีการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรมีวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ในการเพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกมาให้คำแนะนำกับครูและนักเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวบุณยนุช ด่านนคร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา