โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม สพป.น่าน เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 88,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ นายสมาน เปียงใจ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนได้เสนอไป3โครงการ 1.โครงการการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 2. โครงการการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 3. โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ในงบประมาณที่นำเสนอ รวม 3 โครงการ จำนวน244,200 บาท แต่โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินสนับสนุน เพียง 88,000 บาท ดังนั้น โรงเรียนจึงเลือกจัดทำ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการการเลี้ยงปลาในบ่อ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         -เนื่องจากไก่พันธ์ุไข่มีต้นทุนราคาสูง จำนวนเงินที่จัดสรรไม่เพียงพอกับการจัดสร้างโรงเรือนเพาะไก่พันธุ์ไข่ จึงได้เลือกจัดทำ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และ โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางศิริวรรณ นนท์คลัง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ขุดลอกขยายสระเพื่อเตรียมเลี้ยงปลา
ขุดลอกขยายสระเพื่อเตรียมเลี้ยงปลา
นำท่อซีเมนต์มาวางเพื่อเตรียมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
นักเรียนช่วยกันเตรียมดินใ่ส่ในท่อซีเมนต์เพื่อเตรียมลงต้นมะนาว