โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านนิบง สพป.ยะลา เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 31,200 บาท 
-
 2. ปลาดุกในบ่อดิน 18,000 บาท 
-
 3. ไก่พันธุ์เนื้อ 25,000 บาท 
-
 4. เลี้ยงเป็ดเทศ 17,000 บาท 
-
 5. เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) จำหน่ายผลผลิตเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศีกษานิเทศน์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนและคุณครูมีความภูมิใจในผลงานที่ได้ร่วมกันทำ นักเรียนเกิดทักษะในการทำกิจกรรมเกษตร มีความชำนาญในการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         โรงเรียนบ้านนิบง มีปัญหาเรื่องนำ้
8.3 ข้อเสนอแนะ
         อยากให้โครงการมีอย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสูไรญา อาลีมามะ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนมีความตั้งใจ ในการปลูกผัก และสามารถนำมาบริโภคในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมีความรู้ในการปลูกเห็ด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
การเลี้ยงไก่ในโรงเรียนสามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียน และยังสามารถนำมาบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน