โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 10,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,000 บาท 
-
 3. เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 19,600 บาท 
-
 4. ปลูกผักปลอดสารพิษ 6,000 บาท 
-
 5. เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 2,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) -
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก ได้จัดซื้อเป็นวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการแล้ว
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ผลผลิต จากเห็ดนางฟ้า และผักปลอดสารพิษ สามารถนำมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานทุกคน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงกบและปลา ไม่สามารถนำมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ทั้งหมด เนื่องจากมีเด็กบางส่วนครอบครัวไม่นิยมบริโภคกบและปลาเป็นอาหาร จึงทำให้ไม่สามารถนำมาเป็นอาหารให้นักเรียนได้อย่างทั่วถึง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรหาตลาดรองรับ ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงกบและปลา


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวปุณยาพร พัฒนพิชัย)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารพิษ
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมการเลี้ยงกบ
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์