โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ สพป.ยะลา เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อดิน 9,000 บาท 
-
 2. ไก่พื้นเมือง 10,000 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การให้บริการวัตถุดิบในการประกอบอาหารนั้นสามารถสนองความต้องการได้ทุกมื้อที่จำเป็นต้องใช้เห็ดเป็นส่วนประกอบ ส่วนเห็ดที่เหลือใช้นั้นสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้มาจัดซื้อเห็ดชุดใหม่เพื่อหมุนเวียนต่อไป
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การเลี้ยงไก่นั้นยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบในส่วนดังกล่าวลงสอนในชั้นปฐมวัยจึงไม่มีเวลาในการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ ส่วนการเลี้ยงปลาดุกอยู่ในระหว่างการปรับปรุงบ่อเดิมที่รั่วเสียหายจากการเลี้ยงก่อนหน้านี้ คาดว่าจะสามารถเลี้ยงได้ราวเดือนพฤษจิกายนนี้
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายดนุพล พรประสิทธิ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนช่วยกันรดน้ำเพื่อสร้างความชื้นให้เห็ดสามารถเจริญเติบโตได้
ผลผลิตที่สามารถเก็บได้เพื่อส่งไปประกอบอาหารกลางวันที่โรงอาหาร
มีเจ้าหน้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวัน
ลักษณะการจัดเรียงเพื่อให้ก้อนเห็ดทุกก้อนได้รับความชื่นเพียงพอต่อการเจริญเติบโต