โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านท่าด่าน สพป.ปัตตานี เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500 บาท 
- -
 2. ปลูกผักทั่วไป 10,000 บาท 
-
 3. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200 บาท 
- -
 4. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ภาวะทุพโภชนาการลดลง 2. นักเรียนมีสุขภาพกาย/จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ 3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. โรงเรียนมีการนำผลผลิตที่ได้จากโครงการไปใช้เป็นวัสดุประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวัน 5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 6. โรงเรียนไ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         เนื่องจากพื้นดินในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นดินทราย ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ดังนั้น โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อหน้าดินเพื่อทำการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรมีกิจกรรมอาหารเช้าทุกวันอย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวนิกามีละห์ นิเดร์หะ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผลผลิตของการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
ผลผลิตของการปลูกผักบุ้งในแปลง
ผลผลิตของการปลูกผักสวนครัวในแปลง
ผลผลิตของการปลูกผักสวนครัวในแปลง