โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป.ยะลา เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อดิน 18,000 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000 บาท 
-
 3. ปลูกผักทั่วไป 5,000 บาท 
-
 4. ปุ๋ยหมัก 5,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
          1.นักเรียนมีความรู้ในเรื่องเกษตร เช่นการปลูกผัก การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาและสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ 2.นักเรียนโรงเรียนบ้านซีเยาะได้รับประทานผักปลอดสารพิษ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.เนื้อที่ในการดำเนินโครงการมีจำกัด จึงทำให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ 2.น้ำที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีไม่เพียงพอ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1.อยากให้ทางต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวโนร์ยานี หะมะ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนเก็บผักบุ้งเพืืืืืื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน
ปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรของโรงเรียน เช่นผักบุ้ง ผักกาด เป็นต้น
นักเรียนเก็บเห็ดนางฟ้าเพื่อไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้รับประทาน
กิจกรรมเลี้ยงปลาเพื่อไปใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน