โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สพป.เชียงราย เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ 
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยจัดทำแปลงปลูกผักจำนวน 20 แปลง เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาล และนำผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวันเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักและการดูแลมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 2. ศัตรูพืชต่างๆ เช่น คน แมลง สัตว์ เป็นต้น 3. ดินปลูกในแปลงเสื่อมโทรม ไม่มีสารอาหารในดิน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินงานตามโครงการต่อไป


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวพรพิศุทธิ์ วงค์ปินตา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

แปลงปลูกผัก จำนวน 20 แปลง ใช้ปลูกผักหมุนเวียนตามฤดูกาล
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปลูกผักบุ้งตามแปลงที่ตนเองรับผิดชอบ
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันดูแล รดน้ำ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช
นำผลผลิตที่ได้ส่งโครงการอาหารกลางวันเพื่อจัดทำอาหารให้นักเรียนภายในโรงเรียน