โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป.เลย เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000 บาท 
-
 3. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,480 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         กิจกรรมเพาะเห็ดและเลี้ยงปลาดุกสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน และมีเงินหมุนเวียนในโครงการ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         กิจกรรมเลี้ยงกบเกิดปัญหาและอุปสรรคดังนี้ - ไม่สามารถใช้ในโครงการอาหารกลางวันได้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่รับประทาน - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงกบมีน้อยมากจึงเกิดปัญหาในการจัดการการเลี้ยงและดูแล ตลอดจนนักเรียนไม่กล้าจับกบเพื่่อจำหน่าย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         .ในปีการศึกษา 2562 ผู้ดำเนินการจึงบันทึกข้อความนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนขอเปลี่ยนกิจกรรมจากกิจกรรมการเลี้ยงกบเป็นปลูกข้าวในท่อซีเมนต์


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางเพ็ญคำ เหล่าศรีชัย)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ขายเห็ดเพื่อเข้าโครงงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
จับปลาขายเข้าโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
คณะกรรมการจาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยม
จับกบเพื่อจำหน่าย