โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม สพป.เลย เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
 2. เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 31,500 บาท 
-
 3. พ่อแม่เป็ดเทศ 19,200 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ รองผอ.สพป.เลย 1 /จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้เรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอด้านการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์สำหรับการปลูกพืชผักกางมุ้ง วัตถุดิบสำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เป็ดเทศ /หมูป่า ( โรงเรียนถูกตัดงบประมาณเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงเป็ด/หมูป่า และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการของโรงเรียน)
8.3 ข้อเสนอแนะ
          ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียยน เพื่อความยั่งยืนของโครงการต่อ ๆ ไป


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวสุภาณี ไมตรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา