โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000 บาท 
-
 3. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000 บาท 
-
 4. ปลาดุกในบ่อดิน 21,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) นำเข้าไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน และเมื่อเหลือก็จำหน่ายและนำเงินมาสมทบโครงการอาหารกลางวัน
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่อาหารกลางวันเขตพื้นที่
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้รับผักที่สด สะอาด ปลอดสารพิษในการประกอบอาหาร ซึ่งโรงเรียนดำเนินการโดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดทักษะ และสามารถนำไปใช้ในีวิตประจำวันได้จริง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         โรงเรียนมีพื้นที่สำหรับดำเนินการในการปลูกผักน้อย สำหรับการเลี้ยงไก่และสุกร โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการเลี้ยงได้เนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชนส่งผลในเรื่องสุขาภิบาลและกลิ่นรบกวนได้
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือน ปลูกผักไฮโดรโปลิค


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางกมลทิพย์ ทองน้อย)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปลูกผักปลอดสารเคมี
กิิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
ผักรั้วกินได้