โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดดอนสุโข สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้เกิดการเรียนกิจกรรมการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้และได้รับประทานผักที่นักเรียนได้ปลูกเองนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเองและได้มีผักในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและปลอดภัยจากสารเคมี
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ขาดผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ในการสอนกิจกรรมการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ให้กับนักเรียน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรมีผู้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอนกิจกรรมให้กับนักเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสิริมาส นิโครธา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนตัดฟองน้ำเพื่อใช้ในการปลูกผัก
นักเรียนตัดฟองน้ำเพื่อใช้ในการปลูกผัก
นักเรียนนำฟองน้าไปแช่น้ำเพื่อใช้ในการปลูกผัก
นักเรียนนำเมล็ดผักที่แช่น้ำไว้แล้วนำมาใส่ในฟองน้ำเพื่อให้เมล็ดผักงอก