โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
 2. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) ทางโรงเรียนใช้ในโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายผลผลิตให้ชุมชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศน์สพป.กจ.1
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทางโรงเรียนได้จัดซื้อผลผลิตจากโครงการของโรงเรียนเอง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ โครงกรเพาะเห็ด ซึ่งทำให้ทางโรงเรียนลดต้นทุนการผลิตอาหารกลางวัน โรงประกอบอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัย อุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         -
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวสุภารัช หมอนเมือง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

บ่อซีเมนต์ปลาดุก ทำให้มีบ่อเพาะพันธุ์ปลาดุกที่คงทน และได้มาตรฐาน ปลาดุกมีการขยายพันธุ์มากขึ้น
ทางโรงเรียนทดลองปลูกแคนตาลูป โดยการกางมุ้ง ผลผลิตที่ได้ลูกเล็กกว่าท้องตลาดแต่ปลอดสารพิษและแมลงรบกวน
โรงเพาะเห็ด ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น คงทน แข็งแรง ผลผลิตปลอดสารพิษ
จำนวนเห็ดที่ได้มากขึ้น ผลผลิตมีดอกใหญ่ สมบูรณ์ สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันได้เพียงพอ