โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
 2. เลี้ยงไก่ไข่ 40,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถทำบันทึกประจำวันการเก็บไข่เองได้ ว่าได้วันละกี่ฟอง รู้จักการแบ่งเวลาไปรดน้ำผักในแปลงผัก ได้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ของผักเพิ่มมากขึ้นได้เห็นการเจริญเติบโตของผักในแต่ละแปลงจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         แปลงผักมีหญ้าศัตรูพืชขึ้นรก อย่างรวดเร็ว ทำให้พืชผักเติบโตได้ช้า ทางโรงเรียนไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมี เพราะต้องการให้เป็นแปลงผักปลอดสารพิษ ครูและนักเรียนจึงหมั่นดายหญ้าในแปลงผักเป็น ไม่ให้ขึ้นรกจะได้ไม่มีสัตว์อันตรายเข้าไปในแปลงผัก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนเป็นโครงการที่ดี นักเรียนได้มีกิจกรรมที่ได้ลงมือทำและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวศศิมา พงศ์ศิวกร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำลังเก็บไข่จากในเล้าไก่และทำบันทึกการเก็บไข่ ได้ไข่ไก่กี่ฟอง ในแต่ละวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วยกันให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่
ผักในแปลงผักปลอดสารพิษของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
นักเรียนเก็บผลผลิตในแปลงผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน และนำผักที่เหลือไปจำหน่ายให้กับผู้ปกครอง