โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 70,500 บาท 
-
 2. ปลูกพืชผลไม้ 5,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก มีบุคคลากรน้อยและภาระงานด้านอื่นทำให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน /ศึกษานิเทศก์ สพป ชม.3
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนช่วยเสริมสร้างรายได้และได้ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้และสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนแล้วนักเรียนยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วย
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         -ระยะแรกแม่ไก่จะให้ผลผลิตดีแต่ในระะยะหลังนอกจากแม่ไก่จะเริ่มไข่น้อยลงยังมีโรคของไก่ที่ทำให้แมไก่ตาย ส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูไก่ไข่เป็นอย่างดี เมื่อพบไก่ที่ป่วยหรือตายจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที -นอกจากความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงเรียนเลือกทำแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการยังต้องทำความเข้าใจกระบวนการทำงานต่างๆของโครงการด้วย


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวปรียา ไผ่วิทยาคุณ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา