โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 21,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ กรรมการแต่งตั้งจากเขตพื้นที่การศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้ฝึกทักษะในการปฎิบัติงานจริง มีความรับผิดชอบ มีวัตถุดิบในการประกอบอาหาร นำมาประกอบอาหารอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         -เห็ดมีผลผลิตยังไม่เพียงพอ สามารถดำเนินการได้เรื่อยๆแต่ผลผลิตบางฤดูกาลไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ไม่มีโรงเรือนในการควบคุมอุณหภูมิ นำ้ ควาชื้นที่เหมาะสมได้ - ปลา ขาดแคลนนำ้
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1.ต้องการเพิ่มปริมาณก้อนเห็ด 2. มีโรงเรือนที่สามารถควบคุมความชื้น 3.สนับสนุนงบปะมาณในการหาแหล่งนำ้เพิ่มเติมเช่น เครื่องปั๊มนำ้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางประศรี จันคะนา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผลผลิตจากโครงการ
นักเรียนร่วมแรงในการดำเนินกิจกรรม
นักเรียนได้ปฎิบัติจริง
นำผลผลิตมาสนับสนุนอาหารกลางวัน