โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 189,000 บาท 
-
 2. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 14,700 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ครูชำนาญการพิเศษ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากการนำไข่ไก่ และผักที่ปลูกเองในโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ ช่วงแรกๆ ไก่ออกไข่ไม่เพียงพอกับการบริโภค ส่วนการปลูกผักช่วงหน้าฝน มีฝนตกมากเกินไป ทำให้ผักเกิดอาการรากเน่า และเป็นโรคตามมา
8.3 ข้อเสนอแนะ
         การเลี้ยงไก่ไข่และการปลูกผัก ทางโรงเรียนได้มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ โดยการปรึกษากับทางชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และทางโรงเรียนอยากให้มีโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวชุลีพร ยานัน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อนำไข่มาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน
ไข่ไก่และผักปลอดสารพิษ นำมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ผักปลอดสารพิษจากสวนผักกางมุ้ง ที่นักเรียนร่วมกันปลูก โตพร้อมสำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน
การปลูกผักกางมุ้งในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน